Vedtægter

VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY SQUASH- OG TENNISKLUB

MARTS 2024

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Nørresundby Squash- & Tennisklub er stiftet 23. juni 1922 og har hjemsted i Aalborg Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Tennis Forbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). Foreningen kan tilslutte sig andre relevante interesseorganisationer.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen og kendskabet til squash, tennis og padel samt give sine medlemmer og gæstespillere mulighed for at dyrke disse idrætsgrene. Desuden er det foreningens formål at eje og/eller drive Nørresundby Squash & Tennis Center samt udendørs tennisbaner. Endeligt er det foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Medlemskab

Alle der ønsker det, kan blive aktivt eller passivt medlem af Aalborg Squash Klub og/eller Nørresundby Tennis Klub, såfremt de ikke har økonomiske udeståender med andre squash eller tennisklubber. Passive medlemmer har ikke adgang til aktivt spil, men er valgbare til bestyrelse og udvalg.

Man er medlem, når der er betalt kontingent i given medlemsperiode.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 18.

§ 4 indmeldelse

Indmeldelse og betaling sker elektronisk via et website, hvis adresse kan findes på klubbens hjemmeside. Det er medlemmets eget ansvar at forny medlemskabet ved medlemsperiodens udløb.

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske ved en medlemsperiodes udløb. Indbetalt kontingent tilbagebetales således ikke.

§ 6 Kontingent

Kontingentsatser og -struktur fastsættes af bestyrelsen.
Et medlem kan først deltage aktivt i foreningen, når kontingentet er betalt og registreret.

§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om midlertidig udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse med angivelse af tid, sted, dagsorden og tidsplan for fremsendelse/offentliggørelse af forslag, skal finde sted med fire ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og foreningens sociale platforme samt fysiske opslag i foreningens lokaler.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til foreningens formand senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse på foreningens hjemmeside eller fremsendes til medlemmerne via e-mail således, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle fremmødte medlemmer over 18 år, som på datoen for generalforsamlingens afholdelse har mindst et 6 måneders medlemskab.
En rettidigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9 Generalforsamlingens dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af formand for ét år.
 7. Valg af bilagskontrollant og suppleant for denne for ét år.
 8. Eventuelt.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal og beslutning om foreningens opløsning 3/4 flertal, jf. §§ 18 og 19
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 12 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer i form af en formand, en næstformand, en kasserer, samt 2 menige medlemmer. Formanden vælges for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling. To medlemmer vælges af squashafdelingen i henhold til § 13. To medlemmer vælges af tennisafdelingen i henhold til § 14. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer samt efter behov.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 8.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

§ 13 Squashafdeling

Squashafdelingen er en afdeling under Nørresundby Squash- & Tennisklub. Squashafdelingens navn er Aalborg Squashklub. Afdelingens formål er at forestå squashsporten, herunder turnering, træning eller andre tiltag til fremme af squashsporten.
Afdelingen ledes af et udvalg bestående af 3 - 7 medlemmer, der vælges på afdelingsmødet, der afholdes i tilknytning til Nørresundby Squash- & Tennisklubs ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg af formand for afdelingen (vælges for ét år).
 5. Valg af 2 - 6 afdelingsmedlemmer (vælges for ét år).
 6. Eventuelt.

Beslutninger på afdelingsmødet træffes efter almindelig stemmeflertal. Hvert årsafdelingsmedlem har 1 stemme. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret. Alle udvalgsmedlemmer vælges for ét år.
Afdelingsudvalget konstituerer sig selv med næstformand, 2 repræsentanter til hovedbestyrelsen og i øvrigt efter behov.
Afdelingsudvalget skal føre protokol over afdelingsmøderne. Afdelingsudvalget træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afdelingsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Udtræder i valgperioden formanden, indtræder næstformanden i hans sted. Udtræder i øvrigt et afdelingsmedlem, afgør afdelingsudvalget i hvert enkelt tilfælde, hvem der indtil næste ordinære afdelingsmøde skal besætte posten.

§ 14 Tennisafdeling

Tennisafdelingen er en afdeling under Nørresundby Squash- & Tennisklub. Tennisafdelingens navn er Nørresundby Tennisklub. Afdelingens formål er at forestå tennissporten inkl. minitennis, herunder turnering, træning eller andre tiltag til fremme af tennissporten.
Afdelingen ledes af et udvalg bestående af formand og afdelingsmedlemmer i alt 4 - 7 medlemmer, der vælges på afdelingsmødet, der afholdes i tilknytning til Nørresundby Squash- & Tennisklubs ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Valg af formand for afdelingen (vælges for ét år)
 5. Valg af 3-6 udvalgsmedlemmer (vælges for ét år)
 6. Eventuelt.

Beslutninger på afdelingsmødet træffes efter almindelig stemmeflertal. Hvert årsafdelingsmedlem har 1 stemme. Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret.
Afdelingsudvalget konstituerer sig selv med næstformand, 2 repræsentanter i bestyrelsen og i øvrigt efter behov.
Afdelingsudvalget skal føre protokol over afdelingsmøderne. Afdelingsudvalget træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afdelingsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Udtræder i valgperioden formanden, indtræder næstformanden i hans sted. Udtræder i øvrigt et afdelingsmedlem, afgør afdelingsudvalget i hvert enkelt tilfælde, hvem der indtil næste ordinære afdelingsmøde skal besætte posten.

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til bilagskontrollanten. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollantens påtegning og underskrift.

§ 16 Bilagskontrol

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en bilagskontrollant. Denne skal hvert år i februar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Bilagskontrollanten skal påtegne årsregnskabet. Bilagskontrollanten må ikke være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan antage ekstern revision.

§ 17 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal enhver ny låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 18 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 19 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 7/3 2024

Godkendt af generalforsamlingens dirigent 
Niels Henrik Jensen
7/3 2024